Een brug te ver

door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Een brug te ver

Anna en Betty vertrekken op een zondagmorgen vroeg van stal om een buitenrit te maken op hun viervoeters in het naastgelegen natuurgebied. Het natuurgebied is eigendom van ‘Het Blije Hert’.

Bij het betreden van het natuurgebied staat een ‘verboden in te rijden’ bord,  daaronder is een bordje geplaatst ‘uitgezonderd fietsers’, daaronder hangt vervolgens een onofficieel bordje met daarop ‘ruiters’. 

Anna en Betty rijden al keuvelend over de diverse zandpaden die door het natuurgebied gaan. Anna haar relatie is net verbroken, dus de dames hebben een hoop te bespreken. De dames willen het hele gebied doorkruisen, maar dit is niet mogelijk via de zandpaden. Hun oog valt op een voetpad. Dit voetpad is de enige optie om verder te gaan anders moeten ze omdraaien. 

Op het voetpad komen zij vervolgens een brug tegen die over een beekje loopt. Nowo, het paard van Anna, zet direct een paar grote ogen en neusgaten op. Het paard van Betty voelt er ook weinig voor om als eerste over de brug te gaan. Na diverse mislukte pogingen om over te steken, besluit Anna af te stappen en samen met Nowo aan de hand over de brug te gaan. Halverwege de brug zakt Nowo ineens door de brug. Zijn achterbeen zakt weg. Nowo weet zichzelf snel te bevrijden maar loopt daarbij wel een lelijke vleeswond op.

Na enkele dagen rust loopt Nowo nog steeds niet goed. Na onderzoek van de dierenarts blijkt dat Nowo een beschadiging aan zijn pees heeft opgelopen. Nowo ondergaat vervolgens het benodigde behandeltraject en herstelt gelukkig volledig. Anna is blij met het herstel, maar minder blij met de dierenartsrekening.

Anna stelt ‘Het Blije Hert’ aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Het Blije Hert acht zich niet aansprakelijk en komt niet met geld over de brug. Anna start vervolgens een gerechtelijke procedure.


Standpunt Anna

Anna stelt dat Het Blije Hert aansprakelijk is. De brug is immers het bezit van Het Blije Hert. De brug kan worden aangemerkt als een opstal. Indien er schade wordt veroorzaakt door een gebrek aan een opstal is de bezitter van het opstal aansprakelijk voor de geleden schade of zoals de wet aangeeft: ‘de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daarvoor gevaar voor personen en zaken oplevert, is aansprakelijk voor de schade als dat gevaar zich voordoet’. 
Aangezien Nowo door de brug is gezakt, blijkt dat de brug niet stevig genoeg was. Anna neemt derhalve het standpunt in dat de brug niet in orde was en dat Het Blije Hert aldus aansprakelijk is voor de door haar geleden schade. De schade die Anna heeft geleden bestaat uit de kosten die zij heeft moeten maken t.b.v. de dierenartsbehandeling. 


Standpunt Het Blije Hert

Het Blije Hert trekt in twijfel of het paard überhaupt wel door de brug is gezakt en als dit al is gebeurd of de schade bij het paard hierdoor veroorzaakt is.
Daarnaast is de brug correct onderhouden en geschikt voor voetgangers. En tot slot voert Het Blije Hert aan dat Anna helemaal niet met het paard de brug had mogen oversteken. De brug maakte immers onderdeel uit van het voetpad. Het voetpad is enkel voor voetgangers en niet voor paarden. Anna heeft aldus een verkeersregel overtreden en moet derhalve zelf de schade maar dragen, aldus Het Blije Hert. Aangezien de brug alleen via een voetpad is te bereiken hoefde Het Blije Hert er ook geen rekening mee te houden dat mensen met paarden de brug zouden gaan gebruiken.


Oordeel rechter

Aangezien Anna een getuigenverklaring van Betty heeft dat het paard door de brug is gezakt, stelt de rechter vast dat het paard ook daadwerkelijk door de brug is gezakt. Uit het door Anna aangeleverde dierenartsrapport wordt aangegeven dat de schade bij het paard het gevolg is van het door de brug zakken. De rechter stelt dus vast dat de schade die het paard heeft opgelopen, veroorzaakt is door het door de brug zakken.

Het volgende waar de rechter zich over moet buigen is de vraag of Het Blije Hert aansprakelijk is. De rechter stelt vast dat de brug inderdaad alleen via het voetpad is te bereiken. Een ruiter met zijn paard aan de hand wordt niet beschouwd als voetganger en mag aldus geen gebruik maken van het voetpad. Er liggen diverse maneges rond het natuurgebied en in de omgeving zijn meerdere ruiterpaden en landelijke wegen die toegankelijk zijn voor ruiters. Hieruit volgt volgens de rechter dat men in de omgeving van de brug een redelijk druk ‘paardenverkeer’ mag verwachten. Daarnaast moet men er rekening mee houden dat een ruiter eens een verkeersbord (in dit geval het bord ‘voetpad’) negeert of met een paard aan de teugel eens over een brug loopt niet hoogst onwaarschijnlijk is. Om te beoordelen of er sprake is van aansprakelijkheid dient vervolgens te worden gekeken of Het Blije Hert met deze omstandigheden rekening had moeten houden en maatregelen had moeten treffen. Het toetsingskader hiervoor kan worden gevonden in o.a. het ‘Kelderluik-arrest’ en het ‘Wilnis-arrest’. 

Uit de jurisprudentie volgt het volgende: ‘Om te beoordelen of een opstal voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen, gaat het om de vraag of het opstal, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn’. 

Het Blije Hert heeft een gevaarlijke situatie in het leven geroepen als iemand onvoldoende acht slaat op de plaatselijke verkeersregels en niet als voetganger maar als geleider van een paard en dus met meer massa dan de brug kan dragen, de brug oversteekt.
De brug is gelegen in een gebied waar veel ruiters komen en meerdere ruiterpaden zijn. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat er ook ruiters bij de brug zullen komen. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat mensen met enige regelmaat verkeersregels niet naleven. De brug ziet er deugdelijk uit en het is derhalve niet ondenkbaar dat er ruiters zullen zijn die met het paard de brug zullen proberen over te steken. Het Blije Hert had er volgens de rechter dus rekening mee moeten houden dat de brug ook door ruiters gebruikt zou worden en hiervoor aldus geschikt voor had moeten zijn, danwel maatregelen had moeten nemen om de kans op een ongeval te verkleinen.

In onderhavig geval heeft Het Blije Hert niets ondernomen. Van Het Blije Hert wordt niet verwacht dat alle bruggen in het natuurgebied geschikt zijn om een paard of bijvoorbeeld zware landbouwmachines te dragen. Er mag echter wel verwacht worden dat Het Blije Hert maatregelen treft om de kans op ongevallen te verkleinen. In onderhavig geval had dit gekund door voor de brug een hek te plaatsen dat alleen voor voetgangers geschikt is of door bijvoorbeeld een bord bij de brug te plaatsen waarop de maximale belasting werd aangegeven. Nu Het Blije Hert dit heeft nagelaten is zij aansprakelijk voor de schade die Anna heeft geleden.

Om te bepalen welke deel van de schade Het Blije Hert moet dragen moet er gekeken worden naar de onderlinge draagplicht voor de schade. Hierbij is van belang of er aan de zijde van Anna sprake is van ‘eigen schuld’. Door het voetpad met het paard te betreden heeft Anna een verkeersregel overtreden. Anna valt hierbij een verwijt te maken. Indien zij de verkeersregels niet zou hebben overtreden was zij met haar paard nooit bij de brug uitgekomen. Haar overtreding heeft dus een wezenlijke bijdrage geleverd aan het ongeluk. Er is dus sprake van eigen schuld bij Anna.

Gelet op alle omstandigheden stelt de rechter de mate van eigen schuld vast op 70%. Dit betekent dat Het Blije Hert aansprakelijk is voor 30% van de schade van Anna. De overige 70% moet Anna dus zelf dragen.


Conclusie
Dat een ongeluk in een klein hoekje zit is al langer bekend. Houdt er ook rekening mee dat het ene mens meer voorzichtigheid en oplettendheid betracht dan de ander. Maak mensen bewust van mogelijk gevaar. Dit kan bijvoorbeeld door waarschuwingsborden of blokkades te plaatsen. Zorg voor een verzekering die dekking biedt voor het geval dat er onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt bij u op het terrein. 
 


Indien een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter dan kan hij of zij in hoger beroep gaan. Juich bij het verkrijgen van een gunstig vonnis niet te vroeg want in hoger beroep bestaat de kans dat het tij gaat keren.
De paardenwereld wordt steeds meer een juridische wereld en de juridische materie met betrekking tot paarden is ingewikkeld. Laat u dus tijdig door een juridisch professional adviseren over uw positie.

In onderhavig voorbeeld is getracht om een beeld te geven van kwestie die zich in de hippisch recht praktijk kan voordoen. De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. Houdt u voor ogen dat diverse omstandigheden/feiten een rol spelen in de uitkomst. De uitkomst zal derhalve per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen. Voor bovenstaande casus is een bepaalde procedure die zich daadwerkelijk heeft voorgedaan als leidraad gebruikt, maar wordt slechts beknopt en vereenvoudigd weergegeven teneinde het begrijpelijk te houden voor de lezer. Eventuele overeenkomsten in namen berusten puur op toeval. 


Geschreven door: advocaat Femke de Reus


Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen.
Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website: www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl.

Ook interessant

 • In rook opgegaan

  Waar is het paard? Een juridisch artikel

  Een paard wordt teruggestuurd, maar waar is het paard nu? Tips over het indekken van afspraken om grote ellende te voorkomen!

 • Gevaarlijk diner!

  Eikels: een gevaarlijk diner

  Eikels zijn giftig voor paarden. Hoe zit dit juridisch in elkaar?

 • Rassen

  Rassen

 • Uitbreiding consumentenbescherming in de paardenhandel?

  Grote gevolgen voor de paardenhandel

  Als per 1 januari 2022 de consumentenbescherming wordt aangepast, heeft dit grote gevolgen voor de handel...

 • Papierwerk - het (ver)koopcontract

  Papierwerk - het (ver)koopcontract

  Voor velen zijn schriftelijke stukken zoals contracten een noodzakelijk kwaad, anderen hebben er juist veel lol in. In het nieuwe artikel van Mr. Femke de Reus, advocaat in hippisch recht, lees je informatie over (ver)koopcontracten en waar je bij het opstellen ervan om moet denken.

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Weidegang: hier moet je om denken
Klik hier voor de voorpagina

Nieuwste vacatures

» Alle hippische vacatures bekijken
Chat